ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از ﻣﺪل ﺗﺠﺎرت رﺳﺎﻧﻪ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺠﺰ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻞ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺤﺮان وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ، اﯾﻦ ﺑﺤﺮان آﺛﺎر داﺋﻤﯽ ﻧﯿﺰ خواهد داشت.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺑﺴﯿﺎری از بخش ها، ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ارزش زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .

ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹، ﺟﻬﺎن را ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ افت اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. اواﺧﺮ ﺳﺎل ۲۰۱۹ ﺑﻮد ﮐﻪ وﯾﺮوس کرونا ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺷﻬﺮ، ووﻫﺎن ﭼﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا ، اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﭼﯿﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد ، اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﺛﺮات آن در ﺳﺮاﺳﺮ جهان اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ و مهم در ﺑﻬﺒﻮد مشاغل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻨﮑﻪ وﯾﺮوس کرونا ﭼﻘﺪر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ بر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟

ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ. و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل “رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ” در ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ از ﻫﻤﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، ﻧﺎﺷﺮان ﻣﺠﻼت ﻗﺒﻼً اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.

در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ واﺑﺴﻄﻪ اﺳﺖ. ﻃﯽ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ۶.۳٪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ، ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻪ ۶۴۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ۲۰۱۹ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﺶ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۲۴ ﺑﻪ ۸۶۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻮری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ، دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻇﻬﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاﯾﺎن وﯾﺰر ، رﺋﯿﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﻫﻮش ﺗﺠﺎری در GroupM ، “ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﻞ ﺑﺎزار ، اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ای اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ، اﻣﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ”.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ، اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ داﺧﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ: اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺮار دادن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را تغییر دادن. ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی “ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ” – ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﺬاب ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮوش ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺠﺎرت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮوش ، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ و اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای و آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﺗﺒﻠﯿﻎپﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.